Việt Nam 1945 : Sài Gòn xưa.(Michael Rogge)


Xem thêm: